Các loại hình xổ số
Tình hình hoạt động
Thống kê truy cập
Mam non1Mam non 2Mam non 3Trao bo 1Trao bo 2Truong mam nonMam nonMam non
Cả năm 2014

UBND TỈNH THÁI BÌNH

CÔNG TY TNHH MTV

XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

 

TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỦ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu

Dư đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Dư cuối năm

1. Quỹ Đầu tư phát triển

2.232,374

1.865,741

4.098,115

0,000

2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi

695,949

1.877,153

1.275,457

1.297,645

3. Quỹ thưởng VCQLDN

0,000

234,127

215,145

18,982

4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN

 

 

 

0

5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)

 

 

 

0

     Thuyết minh tăng giảm quỹ trong năm :

 

 

 

           1. Quỹ ĐTPT tăng 1.865,741 trđ do phân phối lợi nhuận 2013 là 1.865,741 trđ 

           2. Quỹ ĐTPT giảm 4.098,115 Trđ do Bổ sung vào vốn điều lệ

           3. Quỹ KTPL tăng 1.877,153 Do phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013

           4. Qu KTPL Gim 1.275,457 Do chi th­ởng cho ng­ười lao động , chi các hoạt động phúc lợi khác

           5. Quỹ KTVCQL tăng 234,127 Do phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013

           6. Quỹ KTVCQL  Giảm 215,145 Do chi thưởng cho VCQL

Chủ tịch công ty

(Ký, đóng dấu)

 

Nguyễn Văn Dũng

Người lập biểu

(  Ký )

 

Phạm Thị Thanh Thảo

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu)

 

Bùi Thị Thanh

Tin mới
^ Về đầu trang