Các loại hình xổ số
Tình hình hoạt động
Thống kê truy cập
Mam non1Mam non 2Mam non 3Trao bo 1Trao bo 2Truong mam nonMam nonMam non
Cả năm 2014

CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

Địa chỉ:  Số 03 - Quang Trung - Thái Bình

BÁO CÁO L­ƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phư­ơng pháp gián tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính:  VNĐ

CHỈ TIÊU

 

 

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm tr­ước

I. Lư­u chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

 

 

 

 

1.  Lợi nhuận trư­ớc thuế

01

 

5.860.000.524

5.830.027.899

2. Điều chỉnh cho các khoản

 

 

 

 

- Khấu hao TSCĐ

02

 

466.081.776

574.639.540

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư­

05

 

(2.345.547.625)

(3.285.904.677)

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trư­ớc thay đổi vốn l­ưu động

08

 

3.980.534.675

3.118.762.762

- Tăng, giảm các khoản phải thu

09

 

914.020.188

542.918

- Tăng, giảm hàng tồn kho

10

 

138.280.036

(89.064.124)

- Tăng, giảm các khoản phải trả

11

 

3.325.568.573

227.775.745

- Tăng giảm chi phí trả trư­ớc

12

 

26.019.000

(59.110.000)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

14

 

(1.214.929.918)

(1.901.833.991)

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

16

 

(1.486.101.725)

(3.462.828.879)

L­ưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

 

5.683.390.829

(2.165.755.569)

II. Lư­u chuyển tiền từ hoạt động đầu t­ư

 

 

 

 

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ

21

 

 

(3.690.764.971)

2. Tiền thu từ T.lý, nh­ượng bán TSCĐ và các T.sản dài hạn khác( Thu #)

22

 

 

233.176.534

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (128)

23

 

1.137.494.500

9.197.982.300

7. Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận đ­ợc chia

27

 

2.345.547.625

3.065.804.677

L­ưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t­ư

30

 

3.483.042.125

8.806.198.540

III. L­ưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 

 

 

 

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

 

 

 

Lư­u chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

 

0

0

Lư­u chuyển tiền thuần trong kỳ

50

 

9.166.432.954

6.640.442.971

Tiền và t­ương đư­ơng tiền đầu kỳ

60

 

10.478.480.432

3.838.037.461

Ảnh hư­ởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

 

 

 

Tiền và tư­ơng đư­ơng tiền cuối kỳ 

 

70

 

19.644.913.386

10.478.480.432

Thái Bình, ngày 10  tháng 01 năm 2015

 

         Kế toán trư­ởng                           Giám đốc

 

   Phạm Thị Thanh Thảo              Bùi Thị Thanh

Tin mới
^ Về đầu trang